دپارتمان «تربیت معلم»

 • دپارتمان تربیت معلم انستیتو مدرسه گفت‌وگو با تکیه و توجه بر هر سه وجه دانش، بینش و مهارت تلاش می‌کند تا براساس یک مدل مطالعه شده در زمینه شایستگی‌های معلم حرکت کند. این شایستگی‌های دهگانه به شکل اجمالی به صورت زیر است:
 • شایستگی‌های علمی و دیسیپلینی
 • شایستگی‌های حرفه‌ای یا تربیتی (پداگوژیک)
 • شایستگی‌های اجتماعی و مدنی
 • شایستگی‌های اخلاقی
 • شایستگی های تمدنی
 • شایستگی‌های فرهنگی (ملی)
 • شایستگی‌های چند فرهنگی
 • شایستگی‌های معنوی
 • شایستگی‌های روانشناختی
 • شایستگی‌های بین المللی/جهانی

فعالیت‌های دپارتمان تربیت معلم در اشکال مختلفی از جمله رویدادهای کوتاه مدت، دوره‌های بلندمدت، طرح‌های توسعه سازمانی، وبینارها و سمینارها تعریف می‌شود. تسهیلگری و راهبری هریک از این فعالیت‌ها را صاحب‌نظران عرصه تعلیم و تربیت تشکیل می‌دهند که در بخش‌های بعدی معرفی خواهند شد.