مطالعات بانو زینب زعفرانچی عموما در حوزه‌‌ی بازی و مطالعات کودکی بوده‌است.