مطالعات و تحقیقات دکتر یحیی قائدی عموما در حوزه‌های فلسفه کاربردی، فلسفه تعلیم و تربیت و نگرش‌های تربیتی و تخصصی بوده‌است.