مطالعات و تحقیقات دکتر روح‌الله کریمی عموما در حوزه‌های فلسفه برای کودکان و فلسفه تعلیم و تربیت بوده‌است.