مطالعات و تحقیقات دکتر اسکار برنی‌فیه عموما در حوزه‌های فلسفه کاربردی، برنامه فلسفه برای کودکان و تمرین فلسفی بوده‌است.