مطالعات و تحقیقات دکتر مهرنوش هدایتی عموما در حوزه‌های فلسفه برای کودکان و روانشناسی تربیتی بوده‌است.