مطالعات تحقیقات بانو لیلا کفاش‎‌زاده عموما در زمینه اسطوره، داستان، میراث فرهنگی و نقش اسطوره و داستان در تربیت کودکان بوده‌است.