مطالعات و تحقیقات دکتر خسرو باقری عموما در حوزه‌های فلسفه آموزش و پرورش، فلسفه شناخت و روان و تربیت دینی بوده‌است.