مطالعات و تحقیقات دکتر جانا مورلون عموما در حوزه‌های فلسفه کاربردی و برنامه فلسفه برای کودکان بوده‌است.