مطالعات و تحقیقات دکتر احمدرضا آذربایجانی عموما در حوزه‌های حوزه‌های اندیشه‌ورزی کودک، نگاه‌های فلسفی-اعتقادی به تربیت و یادگیری بوده‌است.