مطالعات و تحقیقات دکتر عبدالعظیم کریمی عموما در حوزه‌های تعلیم و تربیت سلبی و بینش‌های نو تربیتی بوده‌است.