دوره جستجوگری

فیلتر بر اساس دسته بندی

فیلتر بر اساس

مدت زمان

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

کارگاه اندیشه جستجوگری

20 ساعت
پیش مقدماتی

جستجوگری به صورت عام اولین گام یادگیری و به صورت …

آنچه یاد خواهید گرفت
یادگیری اندیشیدن و تفکر دارای نظم ذهنی
ایجاد توانمندی گفت‌و‌گو و مشارکت در آن
ایجاد توانمندی ابراز نظر در جمع
ایجاد روحیه‌ی مسئولیت‌پذیری
ایجاد روحیه‌ی اندیشه‌ورزی با جامعیت و تعمق بیشتر
افزایش دقت و عمق ارزیابی امور توسط اندیشه‌ورز
ایجاد روحیه‌ی گوش‌دادن فعال
تجربه واقعی خودتصحیحی و خود ارزیابی
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!