دوره خلاقیت

ما 9 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

پرورش والدین خلاق

20 ساعت
مقدماتی

کودکان ذاتا خلاق هستند اما فضای مناسب برای پرورش خلاقیت، …

آنچه یاد خواهید گرفت
تشخیص محتوای مناسب برای تربیت فرزندی خلاق
تشخیص محتوای تربیتی از شبه‌تربیتی
تربیتی کودکی با قابلیت درک و حل خلاقانه امور
آشنایی عملی و تخصصی با تکنیک‌های خلاقیت
درک خلاقانه مسائل و چالش‌های واقعی یا شبیه‌سازی شده زندگی
تهیه کردن یک برنامه عملیاتی برای تربیت فرزند
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!