دوره روایت‌گری

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

روایت‌پژوهی و تجربه‌نگاری

10 ساعت
مقدماتی

این دوره در نظر دارد در گام نخست جنبه‌های نظری …

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!